Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia


Potwierdzenie prawa do spadku można uzyskać na dwa sposoby, można udać się do sądu lub zaplanować wizytę w kancelarii notarialnej. Notariusza może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia stanowący dowód na to, że wymieniona w nim osoba jest legalnym spadkobiercą.

Czynność poświadczenia dziedziczenia może zostać przeprowadzona tylko i wyłącznie za zgodnym żądaniem wszystkich osób, które mogłyby zostać spadkobiercami dziedziczącymi tak na mocy testamentu jak i ustawy ustawy. Przed sporządzeniem wyrzej wspomnianego aktu zostanie przez notariusza spisany protokół dziedziczenia w obecności wszystkich zainteresowanych osób, przyjęte także zostanie oświadczenia spadkowe, w przypadku jeśli od otwarcia spadku nie minęło więcej niż sześć miesięcy, a żadne oświadczenia do tego czasu nie były składane.

Przed spisaniem protokołu notariusz zgodnie z prawem poinformuje osoby, które biorą udział w czynności o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przedstawione zostaną takża wszystkie istotne okoliczności mogące dotyczyć treści dokumentu. Do protokołu dziedziczenia powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

  • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
  • odpisy aktów stanu cywilnego wszystkich powołanych do spadku,
  • wszelkie pozostałe dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie prawa do spadku.

Po zarejestrowaniu akt poświadczenia dziedziczenia będzie miał wszelkie skutki prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Formularz kontaktowy