Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Wypisy i odpisy


Zgodnie z ustawą o notariacie akty notarialne w oryginale przechowywane są w kancelarii notarialnej, a strony czynności, po podpisaniu aktu, otrzymują jedynie jego wypis. W określonych prawem przypadkach notariusz przesyła odpowiednim instytucjom odpisy aktu notarialnego. Obie formy, tak wypis jak i odpis aktu notarialnego, są dokładnym odzwierciedleniem aktu i co ważne, posiadają dokładnie taką samą moc prawną jak oryginał.

Ogólne zasady wydawania wypisów i odpisów aktów notarialnych


Wypisy aktu notarialnego są wydawane wszystkim stronom czynności lub tym osobom, dla których w akcie opisano prawo wydania wypisu, a także ich prawnym następcom. Ponadto, jak wposmniano wyżej, wypisy lub odpisy wydaje się niekórym instytucjom lub innym osobom za zgodą stron lub zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu. Aby opisywane dokumenty były prawomocne, powinny zawierać informację – zaznaczoną w nagłówku – o tym, iż stanowią wypis lub odpis aktu notarialnego, a także wskazanie kiedy i komu zostały wydane.

Oba opisywane tu dokumenty są podpisywane i pieczętowane przez notariusza, ponadto, jeśli mają więcej niz jedną stronę, strony winy być numerowane, połączone ze soba, parafowane i spajane pieczęcią notariusza.

Wyciągi z dokumentów


Jeśli strony czynności notarialnej, z jakichkolwiek względów, potrzebują jedynie wycinku aktu notarialnego zawierającego określoną treść, może zostać sporządzony wyciąg z aktu notarialnego. Przy wydawaniu wyciągów stosuje się te same zasady co w przypadku wypisów i odpisów, zasadniczą różnicą jest tu zasób treści zawartych w dokumencie.

Formularz kontaktowy