FAQ

Kim jest i czym zajmuje się notariusz?

Notariusz upoważniony przez władzę państwową (notariuszy mianuje minister sprawiedliwości) sporządza akty notarialne – np akty kupna/sprzedaży, darowizny; i wykonuje czynności mające znaczenie prawne – np. sporządza testamenty, spisuje protokoły, poświadcza własnoręczność podpisu czy zgodności odpisu/kopii z oryginałem. Dzięki poświadczeniu notarialnemu, czynności i umowy klientów kancelarii zyskują charakter dokumentu urzędowego. Szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez notariusza określa ustawa Prawo o notariacie.

Poza urzędową definicją zakresu obowiązków, należy również wspomnieć, iż notariusz jest osobą dbającą o pewność i rzetelność dokonywanych transakcji. Dokonując czynności notarialnej, notariusz zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo interesów i praw obu zaangażowanych stron. Ponad to, notariusz pobiera odpowiednie podatki (tj opłaty sądowe, podatek od czynności cywilno-prawnych, darowizn czy VAT), które następnie odprowadza do odpowiednich urzędów.


Jakie sprawy wymagają wizyty u notariusza?

Polskie prawo stanowi, iż wszystkie dokumenty sporządzone u notariusza zyskują status dokumentu urzędowego i mają moc prawną. Dlatego właśnie wizyta u notariusza wskazana jest w najważniejszych dla konkretnego przypadku i obrotu spraw umowach. Co więcej polskie prawo wprost wskazuje umowy dla których wymagana jest forma aktu notarialnego, a należą do nich m.in.: umowa kupna czy sprzedaży wszelkich nieruchomości, ustanowienia odrębnej własności lokalu, darowizny wszelkiego rodzaju nieruchomości, podziału majątku wspólnego, podziału spadku, przekazania gruntu w wieczyste użytkowanie, intercyzy, dożywocia, testament, jak również pełnomocnictwa wszelkiego rodzaju. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, czy w sytuacji, w której się Państwo znajdują interwencja notariusza będzie pomocna tudzież wymagana, to wszelkich informacji w tej kwestii zasięgnąć można w sekretariacie tutejszej kancelarii notarialnej lub u samej Pani notariusz Małgorzaty Posyniak.

Czy możliwe jest dokonanie czynności notarialnych poza miejscem funkcjonowania biura Kancelarii.


Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusz zobowiązany jest dokonywać czynności notarialne wyłącznie w siedzibie swojej kancelarii. W wyjątkowych sytuacjach – jeśli przemawia za tym charakter lub szczególne okoliczności sprawy – możliwe jest dokonanie czynności poza biurem Kancelarii. Przykładem takiej szczególnej okoliczności może być obłożna choroba osoby pragnącej przeprowadzić postępowanie. Są również przypadki usprawiedliwiające konieczność przeprowadzanie postępowania w miejscu siedziby firmy czy spółdzielni – np. duża liczba członków biorących udział w zgromadzeniu, a nie mogąca pomieścić się w biurze Kancelarii.

Aby uzyskać szczegółowe informacje w zakresie możliwości dokonania czynności poza miejscem urzędowania kancelarii zapraszamy do omówienia szczegółów sprawy z notariuszem telefonicznie, mailowo lub osobiście w tutejszej kancelarii.

W przypadku, jeśli nie wystąpią szczególne okoliczności tego wymagające, a notariusz dokona czynności poza biurem kancelarii, naraża się on na odpowiedzialność dyscyplinarną.

Akt notarialny – co to jest i co zawiera?


Akt notarialny to szczególny rodzaj dokumentu urzędowego, który sporządzić mogą jedynie notariusze. Jest on sporządzany by udokumentować czynność lub zdarzenie prawne w sytuacji, gdy odpowiednia ustawa zastrzega taką formę lub gdy taka jest wola stron biorących udział w danej czynności. Doprecyzowując, jeśli ustawa wymaga dla określonej czynności np. sprzedaży nieruchomości, formy aktu notarialnego, to czynność ta uznana będzie za nieważną, jeśli nie zostanie przeprowadzona w formie aktu. Jego oryginał przechowywany jest w kancelarii notarialnej.

Co zawiera akt notarialny? Jego zawartość podzielić można na 5 podstawowych części:

  1. Dane notariusza i jego kancelarii oraz data przeprowadzenia czynności
  2. Dane stron stawających do czynności i sposób ich weryfikacji;
  3. Treść aktu notarialnego, zawiera oświadczenia stron wraz z powołaniem się na odpowiednie dokumenty;
  4. Wyszczególnienie wszystkich opłat (podatki i opłaty skarbowe), a także wynagrodzenie notariusza.
  5. Informacja o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu aktu wraz z odpowiednimi podpisami (notariusza i osób stawających do czynności)

W jakich okolicznościach notariusz może odmówić czynności?

Notariusz dba o „należyte zabezpieczenia praw i słusznych interesów stron oraz innych osób dla których czynność ta może powodować skutki prawne”, toteż może on odmówić wykonania czynności, jeśli uzna, że może ona być niezgodna z prawem lub naruszać interesy stron lub innych osób.

Przed przystąpieniem do wykonania określonej czynności notarialnej, notariusz dokładnie sprawdza czy jest ona zgodna z obowiązującym prawem, czy dokumenty przedstawione do czynności i zawarte w nich informacje są odpowiednie i aktualne, a także musi stwierdzić zdolność stron do oświadczenia woli i przystąpienia do danej czynności. Co warte podkreślenia, notariusz dokonuje oceny i ewentualnie odmowy wykonania czynności zgodnie z własną analizą sytuacji. Odmowę następnie protokołuje i informuje oraz poucza osobę, której odmówił, o przysługujących jej w związku z zaistniałą sytuacją, prawach.

Czy notariusz ma obowiązek sprawdzania księgi wieczystej?


Nie ma norma prawnych obligujących notariusz do pozyskiwania i weryfikowania wypisów z księgi wieczystej. Jeśli w trakcie sporządzania aktu notarialnego sprawdza odpowiednie wpisy, czyni tak z własnej woli lub za poleceniem stron przeprowadzanej czynności. W trakcie dokonywania czynności notarialnych, notariusz zobligowany jest prawnie do weryfikacji tożsamości osób stawających do danej czynności.

Czym jest wypis aktu notarialnego i jakie pełni funkcje?


Wypis aktu notarialnego jest powtórzeniem oryginału w sensie ścisłym – dosłownie – jednak bez naniesionych na oryginalny egzemplarz poprawek czy przekreśleń. Wypis wydawany jest tylko i wyłącznie osobom, które w jego podpisywaniu brały udział tak osobiście jak i przez pełnomocnika, a także osobom wskazanym w akcie (z imienia, nazwiska i pozostałych danych indentyfikacyjnych). Ponadto, we wskazanych prawem sytuacjach, notariusz wysyła wypisy wraz z informacją o sporządzonych dokumentach do odpowiednich urzędów np. sądów.

Każdy wypis wydany z kancelarii jest dokładnie opisany – w nagłówku wyraźnie zaznaczona adnotacja, iż jest to wypis, opisany datą i miejscem wydania, a także – na końcu dokumentu – informacją komu dany wypis wydano. Wypisy, jeśli mają więcej niż jedna stronę, winny być ponumerowane, złączone i zespojone pieczęcią notariusz.

Formularz kontaktowy