Opłaty

W poniższym tekście postaram się przybliżyć Państwu kwestie związaną z opłatami jakie muszą Państwo ponieść przeprowadzając czynności w kancelarii notariusz szczecin Małgorzata Posyniak. Opłaty te dzielą się na dwie podstawowe grupy, jako pierwszą opiszę tą mniejszą, czyli wynagrodzenie notariusza zwane taksą notarialną. W drugiej kolejności postaram się przybliżyć Państwu wszystkie podatki i opłaty cywilno-prawne związane z czynnościami notarialnymi.

TAKSA NOTARIALNA

Wynagrodzenie pobierane przez notariusza za dokonanie konkretnej czynności prawnej to taksa notarialna, a jej wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Poniżej postaram się wyjaśnić, jak przedstawiają się stawki owej taksy, a także jakie inne opłaty mogą być związane z wizytą w kancelarii notarialnej.

Przywołane w poprzednim akapicie rozporządzenie opisuje stawki maksymalne, co otwiera możliwość do indywidualnych ustaleń wysokości taksy notarialnej, po zapoznaniu się z całością dokumentacji i ustaleniu faktycznego stanu i poziomu skomplikowania rzeczonej czynności. W dużej większości zawieranych umów, a zwłaszcza tych, które rozporządzają prawami majątkowymi (np. umowy takie jak sprzedaż, darowizna czy umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości) taksę notarialną oblicza się w oparciu o wartość rynkową przedmiotu umowy – notariusz uwzględnia wartość przedmiotu oświadczoną przez strony – ze szczególnym uwzględnieniem  zasad opisanych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a także w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przykładowo, dla konkretnych czynności notarialnych, podstawą, według której określamy stawki maksymalnej taksy notarialnej będzie:

 • w przypadku umowy zamiany – maksymalna wartość zamienianego przedmiotu rzeczonej umowy;
 • w przypadku umowy podziału majątku – całościowa wartość majątku mającego podlegać działowi;
 • w przypadku umowy sprzedaży – rynkowa wartość przedmiotu rzeczonej umowy;
 • w przypadku umowy dzierżawy/poddzierżawy, a także najmu/podnajmu – całkowita wartość świadczeń ciągłych za czas obowiązywania umowy, a w przypadku gdy umowa zawarta została na czas nieoznaczony – wartość odpowiednich świadczeń za okres lat 10;
 • w przypadku oddania gruntów na użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a w razie jej braku – skapitalizowana wartość rocznej opłaty, adekwatnie do odpowiednich przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;

Warto też dodać, iż obliczając wartość przedmiotu konkretnej czynności notarialnej, notariusz nie uwzględnia obciążeń i bonifikat dotyczących danego przedmiotu.

WAŻNA UWAGA: do opisanych w dalszej części tekstu stawek opłat notarialnych należy dodać podatek VAT w stawce 23%.

Przyjrzyjmy się zatem jak kształtuje się maksymalna stawka wynosi opłat notarialnych przy konkretnych wartościach:

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych między osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nie więcej niż 7500 zł.

Należy również zaznaczyć, że poza taksą notarialną za przeprowadzone czynności notariusz pobiera również opłaty za wypisy sporządzonych aktów notarialnych, które wydaje stronom czynności, a także wszystkim przewidzianym prawem instytucjom. Opłata taka wynosi 6 zł za każdą stronę sporządzonego wypisu aktu notarialnego.

PODATKI

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

W znacznej części czynności przeprowadzanych w kancelarii notarialnej stawka podatku od czynności cywilnoprawnych to 2% wartości rynkowej przedmiotu procedowanej umowy (z takim podatkiem mamy do czynienia np. przy umowach kupna/sprzedaży nieruchomości lub spółdzielczych własnościowych praw do lokalu, umów sprzedaży praw użytkowania wieczystego etc.). W mniej popularnych przypadkach, stawka podatku PCC może wynieść np 0,5% gdy zawieramy umowę pożyczki lub 1% gdy zdecydujemy się przenieść własność innych praw majątkowych (np. prawo własności domeny internetowej)

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży praw ciąży wyłącznie na kupującym, w przypadku umowy zamiany obowiązek ten ciąży solidarnie na stronach umowy.

Szczegółowe stawki wyżej wspomnianego podatku, a także podmioty obowiązane do jego uiszczenia określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od spadków i darowizn

Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od grupy podatkowej, do której kwalifikują się strony, jak również od wartości rynkowej przedmiotu umowy danej umowy.

Do poszczególnych grup podatkowych zaliczani sa:

 1. do grupy I – małżonka/ek, zstępny, wstępny, pasierbica/pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;
 2. do grupy II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonka/ek pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
 3. do grupy III – inni nabywcy.

Zgodnie z literą ustawy za rodziców uważamy również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

Od podatku zwolnione jest nabycie przez nabywcę, od jednej tylko osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości nie przekraczającej:

 1. 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 2. 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 3. 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W przypadku gdy wartości przewyższają wyżej opisane progi podatek obliczany jest od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Opłata sądowa za wpis do ksiąg wieczystych.

Całość wyżej wymienionych podatków i opłat notariusz zobowiązany jest odprowadzić w ściśle określonych prawem terminach do odpowiednich urzędów. Wszystkie te opłaty, wraz z taksą notarialną stanowić będą całość kosztów jakie poniosą Państwo w związku z dokonywaną w kancelarii czynnością notarialną.

Formularz kontaktowy