Poświadczenie podpisu

W dzisiejszym wpisie chciałbym opisać Państwu kwestie związane z czynnością zwaną „poświadczenie podpisu” czyli nadanie swojemu podpisowi charakteru urzędowego poprzez uznanie przez rejenta jego autentyczności. Jest to czynność bardzo popularna, niezbędna choćby do tego by sprzedać „działkę” w rodzinnych ogrodach działkowych lub zbyć udziały w spółce. Zapraszam do lektury!

Czym jest poświadczenie podpisu?

Czynność, którą dziś pokrótce opiszę, polega na złożeniu, przez osobę pragnącą dokonać czynności, podpisu na dokumencie w obecności notariusza lub uznaniu przez rejenta własnoręczności złożonego wcześniej przez tę osobę podpisu. Notariusz musi również stwierdzić tożsamość osoby składającej podpis, zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie, „na podstawie prawem przewidzianych dokumentów”, a w razie braku takowych, w sposób „wykluczający wszelką wątpliwość” co do tożsamości osoby biorącej udział w danej czynności. Ponad to, notariusz w sporządzanym dokumencie opisuje sposób ustalenia tożsamości.

Należy nadmienić, że potwierdzenie autentyczności złożonego podpisu nie sprawia iż dokument, na którym ów podpis widnieje, zyska moc dokumentu urzędowego – tak stanie się tylko w przypadku, gdy dany dokument sporządzony zostanie w formie aktu notarialnego. Treść omawianego dokumentu nie zmienia swojego charakteru, a tzw. „klauzula poświadczeniowa” ma charakter urzędowy. Z tej klauzuli wynikają bezpośrednio: domniemanie autentyczności oraz domniemanie istnienia dokumentu w dacie poświadczenia (jest to tzw. data pewna). Ponad to, dodać można iż poświadczenie podpisu potwierdza stawiennictwo danej osoby w miejscu wskazanym w „klauzuli poświadczeniowej” (najczęściej jest to Kancelaria Notarialna).

W swojej istocie poświadczenie podpisu sprowadza się do uczynienia przez notariusza wzmianki na okazanym mu dokumencie, iż podpis na owym dokumencie widniejący został złożony własnoręcznie lub uznany za własnoręczny przez osobę, która się przed notariuszem w tym celu stawiła.
 

Co znajduje się na dokumencie?

Na dokumencie, na którym poświadczany jest podpis rejent, poza wzmianką o jego autentyczności, umieszcza również: datę i miejsce jego sporządzenia, pieczęć notariusza i sam składa podpis. Może także wedle życzenia klienta dodać godzinę i minutę dokonania czynności. Jak wspomniałam na wstępie najczęściej poświadczane są podpisy na pełnomocnictwach, umowach przeniesienia praw do działek w rodzinnych ogrodach działkowych, umowach zbycia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, a także na dokumentach zezwalających na wykreślenie hipoteki bądź służebności z księgi wieczystej. Należy także wyjaśnić, iż data sporządzenia dokumentu nie musi być tożsama z datą poświadczenia. Rejent nie wnika bowiem w treść okazanego dokumentu, a skupia się jedynie na potwierdzeniu tożsamości osoby składającej podpis.