Akt notarialny, oryginał a wypisy

Witam! Dziś pragnę poruszyć temat, który zdaje się być błahostką jednak niejednokrotnie powoduje stres u moich klientów jeśli nie został wcześniej odpowiednio wyjaśniony. Jest to kwestia oryginału aktu notarialnego i jego wypisów.

Kilkukrotnie już zdarzyły się sytuacje, gdy klienci mojej Kancelarii wracali z pytaniem „dlaczego nie dostałem oryginału aktu notarialnego?”.

Odpowiedź jest prosta i z zasady pojawia się w trakcie odczytywania aktu notarialnego jako jedno z wyjaśnień przywoływanych przez notariusza. Często umyka to jako detal klientom, którzy gros swojej uwagi poświęcają samej treści odczytywanej umowy, wracając później jako rzekome niedociągnięcie notariusza.

W trakcie odczytywania umowy przywołuje moim klientom pouczenie, iż dokument, który otrzymają na końcu to jedynie wypis aktu, oryginał zaś – akt notarialny – pozostaje w tutejszej kancelarii i będzie tak przez następne 10 lat (zgodnie z literą art. 95 prawa o notariacie, oryginał aktu notarialnego nie może być wydawany poza miejsce jego przechowywania, czyli kancelarię notarialną). Po upływie tego okresu notariusz przekazuje akt do sądu wieczystoksięgowego odpowiedniego dla siedziby kancelarii.

Czym jest wypis aktu notarialnego?


Wypis aktu notarialnego ma moc oryginału i jest dokładnym powtórzeniem jego treści, a jego wydanie stronom stającym do umowy następuje dopiero po podpisaniu rzeczonego aktu. Oryginał aktu różni się od wypisu tym, iż jest podpisywany przez notariusza i wszystkich przystępujących do czynności, wypis zaś podpisuje jedynie notariusz, następnie opatruje pieczęcią i parafuje na połączeniu stron. Dodatkowe wypisy, w nieograniczonej ilości, otrzymać można zawsze w godzinach urzędowania kancelarii, po upływie 10 lat po wypisy udać się trzeba do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego.

Słowo wyjaśnienia należy się również w kwestii ilości wypisów sporządzanych przez notariusza, co częstokroć nurtuje, nieobeznanych z obowiązkami rejenta, klientów.


Poza stronami umowy, wypisy aktu notarialnego muszą również trafić do odpowiednich urzędów, co leży w gestii notariusza, stąd, w zależności od rodzaju umowy, ilość wypisów będzie różna przy czym najczęściej wypisy te trafiają do sądu wieczystoksięgowego, urzędu gminy, starostwa powiatowego i urzędu skarbowego.
Wyjaśniając sprawę wypisów chciałabym również poruszyć kwestię numeracji i powody dla których numery na pierwszej stronie wypisu różnią się od tych na stronie ostatniej.


Numerek na pierwszej stronie wypisu, czyli numer Repertorium A, opisuje jakim numerem został opatrzony oryginał – akt notarialny, na ostatniej zaś stronie wypisu, klienci znajdują numer, którym opatrzono, wręczany im, wypis owego aktu.