Spisywanie protokołów

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń spółek, organizacji społecznych, spółdzielni, stowarzyszeń, i innych osób prawnych w przypadkach przewidywanych przez prawo..


Ponadto notariusz może sporządzać protokoły, stwierdzające przebieg określonych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne. Protokoły takie dotyczyć mogą na przykład stawiennictwa lub niestawiennictwa stron do czynności prawnej, składanych przez strony oświadczeń, a także czynności faktycznych, np. wejść na okreslona stronę internetową.

Protokoły ponadto sporządzane są i spisywane w pozostałych sytuacjach, wymienianych w ustawie, takich jak np. Przyjmowanie do przechowania – depozytu, papierów wartościowych, dokumentów lub pieniędzy w walucie polskiej czy obcej.

Protokól spisywany jest przez notariusza w formie aktu notarialnego. Konieczność nadania protokołowi formy aktu notarialnego wynikać może z:

  • ustawy,
  • umowy,
  • statutu,
  • regulaminu,
  • innego aktu o charakterze wewnętrznym danej osoby prawnej.

Powszechną praktyką jest protokołowanie zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, protokoły moga być również sporządzane z walnych zgromadzeń spółdzielni lub zebrań wspólnot mieszkaniowych.


Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, jeżeli przepis szczególny lub statut osoby prawnej nie wskazują inaczej, protokół podpisują: przewodniczący zgromadzenia lub zebrania oraz notariusz.

Formularz kontaktowy