Sporządzanie aktów notarialnych

Jedną z czynności świadczonych przez kancelarie jest sporządzanie aktów notarialnych.

Mianem tym określane sa dokumenty, przygotowywane w celu potwierdzenia konkretnej czynności prawnej. Sporządzane są z woli stron lub w związku z obowiązującymi przepisami prawa.


Z czego składa się akt notarialny?

Kształt aktu notarialnego regulowany jest przez ustawę Prawo o notariacie, a brak kluczowych elementów przez nią określonych może skutkować nieważnością sporządzonego dokumentu.

Każdy akt notarialny powinien zawierać komparycję, czyli nagłówek mieszczący w sobie datę i miejsce dokonywania czynności notarialnej, a także dane osobowe notariusza oraz stron oraz inne wymagane informacje, takie jak m.in. imiona rodziców.

Kolejnym elementem są oświadczenia stron dokonujących czynności oraz pouczenia i informacje określające możliwe konsekwencje prawne. Następnie, należy zawrzeć informacje o tym, że treść dokumentu została odczytana i zrozumiana, a dokument podpisany przez strony. Ostatnim elementem są podpisy złożone przez uczestników czynności notarialnej oraz notariusza.


Co to jest “akt notarialny”?

Kształt aktu notarialnego regulowany jest przez ustawę Prawo o notariacie, a brak kluczowych elementów przez nią określonych może skutkować nieważnością sporządzonego dokumentu.

Każdy akt notarialny powinien zawierać komparycję, czyli nagłówek mieszczący w sobie datę i miejsce dokonywania czynności notarialnej, a także dane osobowe notariusza oraz stron oraz inne wymagane informacje, takie jak m.in. imiona rodziców.

Kolejnym elementem są oświadczenia stron dokonujących czynności oraz pouczenia i informacje określające możliwe konsekwencje prawne. Następnie, należy zawrzeć informacje o tym, że treść dokumentu została odczytana i zrozumiana, a dokument podpisany przez strony. Ostatnim elementem są podpisy złożone przez uczestników czynności notarialnej oraz notariusza.


Co, w kontekście ustawy o notariacie, zawiera akt notarialny?


Prawo o notariacie precyzyjnie określa tryb i sposób w jaki należy postępować z aktami notarialnymi na terenie Polski. Zgodnie z literą prawa akt notarialny musi zawierać:

 • miejsce I datę sporządzenia aktu;
 • imię i nazwisko notariusza lub zastępcy notarialnego, który akt odczytał;
 • adres siedziby Kancelarii Notarialnej, w której akt powstał;
 • precyzyjne dane osób biorących udział w czynności lub też ich pełnomocników;
 • oświadczenia stron;
 • potwierdzenie, że akt został odczytany przez notariusza tudzież zastępcę, podpisany oraz przyjęty;
 • podpis notariusza lub zastępcy oraz podpisy osób stawających do czynności lub też pełnomocników tych osób.

Jakie czynności wymagają skorzystania z formy aktu notarialnego?


W Polskim prawodawstwie mamy do czynienia z czynnościami, które wymagają formy aktu notarialnego. W przypadku jeśli ta forma nie zostanie użyta czynność uznana zostanie za nieważną. Niektóre najważniejsze z czynności to:

 • umowy kupna/sprzedaży nieruchomości;
 • umowy darowizny;
 • umowy ustanowienia użytkowania wieczystego;
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu;
 • małżeńskie umowy majątkowe, tj. intercyzy;
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • umowy spółek (akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością);
 • umowy o dział spadku, jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość;

Jakie inne okoliczności skorzystać z formy akt notarialnego?


Poza wyżej wymienionymi czynnościami, akt notarialny sporządzony może być także jesli taka jest wola stron. Umowa, którą zabezpiecza akt notarialny (tzw. umowa notarialna) tworzy roszczenie dla stron, które, w przypadku jego nie spełnienia mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Umowy takie dotyczą najczęściej alimentów, sprzedaży samochodu czy dożywocia.

Formularz kontaktowy