Czynności

Czynności notarialne


Kancelaria notarialna świadczy wsparcie z zakresu wszelkich czynności, które mają na celu dokumentowanie postanowień dotyczących m.in. nieruchomości, spółek spraw spadkowych czy finansowych oraz wszelkich innych dokumentów.

Realizowane są z uwzględnieniem praw i i interesów stron, zarówno w Kancelarii, jak i w innych miejscach, takich jak m.in. szpital czy dom, jeśli zachodzą ku temu szczególne okoliczności. Wszelkie czynności poświadczone przez notariusza stają się dokumentami urzędowymi.

Kancelaria notarialna świadczy pomoc z zakresu czynności wymienionych poniżej.

Sporządzanie aktów notarialnych


– w dużej mierze, akty notarialne sporządzane są w sprawach dotyczących nieruchomości czy spraw majątkowych. W ich zakres wchodzą m.in. umowy zbycia nieruchomości, darowizny, sprzedaż, zamiana, umowy spółek, umowy majątkowe małżeńskie, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

– do jego sporządzenia niezbędna jest obecność wszystkich osób dziedziczących dobra, zarówno ustawowo, jak i testamentowo, które są zgodne w kwestii spadkobierców oraz przypadającej im części majątku. Akt poświadczenia dziedziczenia może nie zostać wydany, jeśli istnieje spór między stronami oraz w przypadku, gdy zachodzą ku temu inne przesłanki.

Sporządzanie poświadczeń

– niektóre rodzaje dokumentów, regulowane przez określone przepisy prawne, wymagają sporządzonego przez notariusza poświadczenia wiarygodności. W ich skład wchodzą m.in. poświadczenie własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, poświadczenie za zgodność z oryginałem czy poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Spisywanie protokołów


 – w zakres kompetencji notariusza wchodzi również pisywanie protokołów z różnego typu posiedzeń, w tym m.in. zgromadzeń organizacji społecznych, spółdzielni czy wspólników spółek. Tego typu dokumenty, mają na celu spisanie przebiegu i postanowień spotkania. Mają one charakter oficjalny i stają się aktem notarialnym.

Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

– w zakres wsparcia świadczonego przez kancelarie notarialne, wchodzi również przyjmowanie oraz przechowywanie pieniędzy oraz dokumentów i papierów wartościowych. Wymaga ono sporządzenia protokołu, w którym uwzględnione zostaną dane osoby oddającej rzeczy na przechowanie, a także określenie, komu mogą być wydane w przyszłości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

– z racji tego, że oryginalne akty notarialne nie mogą być wydawane osobom decydującym się na czynności notarialne, sporządzane są wypisy, odpisy i wyciągi. Wypis jest identyczny z oryginałem aktu i posiada moc prawną, jednak nie zawiera poprawek w nim zawartych. Wydawane są także odpisy, zawierają treść oryginału, a także wyciągi dokumentów, będące fragmentem odpisu.

Formularz kontaktowy