Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

Artykuł 108 § 1 Prawo o notariacie stanowi iż, notariusz w związku z dokonywaną w swojej kancelarii czynnością może przyjąć w celu przechowania, wydania ich osobie wskazanej czy też następcy prawnemu tej osoby, pieniądze w walucie polskiej lub obcej, a także papiery wartościowe czy dokumenty.


Notariusz prowadzi konto bankowe dedykowane specjalnie do przeprowadzania takich czynności. Zostaje także spisany protokół z przyjęcia depozytu, w którym notariusz wskazuje datę przyjęcia, opisuje tożsamość osoby składającej, datę kiedy nastąpić ma wydanie, a także imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby, która depozyt bedzie odbierać. Depozyt zostanie wydany za pokwitowaniem.

Depozyt jest jednym z bezpieczniejszych sposobów na przekazanie środków miedzy stronami czynności notarialnej.

Trzeba jednak zaznaczyć, że  mimo iż przepisy klasyfikują przyjmowanie depozytów jako jedną z czynności notarialnych, na notariusza nie został nałożony obowiązek ich przyjmowania – jest to jedynie jedna z możliwość postępowania.
Notariusz będąc uprawniony do przyjęcia środków w formie depozytu na przechowanie może to zrobić jedynie w związku z dokonywaną w jego kancelarii notarialnej czynnością. Nie istnieje więc możliwść przyjęcia i przekazanie pieniędzy w żadnych innych sytuacjach,

Najczęstszym używanym w praktyce przypadkiem ustanawiania depozytu notarialnego jest umowa sprzedaży nieruchomości. Zbywca może w takim wypadku, by dodatkowo zabezpieczyć swoje interesy wskazać nabywcy by ten wpłacił cenę do depozytu notrialnego. Zyskuje w ten sposób pewność, że otrzyma pieniądze, a nie pozostanie z roszczeniem, będącym nierzadko cieżkim do wyegzekwowania.

Przedsiębiorcy zabezpieczający się korzystając z tej formy czynności notarialnej, moga znacznie zwiększyć bezpieczeństwo obrotu.

Podstawowe koszty złożenia do depozytu notarialnego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Z 2013 r., poz. 237), a wynoszą one połowę stawki maksymalnej. Do tej kwoty doliczyc trzeba także  podatek VAT w wysokości 23%, a także ewentualne opłaty za wypis aktu notarialnego.

Formularz kontaktowy