Opłaty

W zależności od charakteru dokonywanej czynności, notariusz jako płatnik, pobiera i odprowadza:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłaty sądowe


Od każdej czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%.

Po zleceniu nam dokonania danej czynności notarialnej i przesłaniu odpowiedniej dokumentacji, kancelaria przekaże Państwu informacje o wysokości powyższych opłat.

Formularz kontaktowy